Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ
Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ
28|09|2023 12:37
SHARE
Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ

Αναθεώρηση Ελληνικού Κόκκινου Καταλόγου - το σημαντικό έργο του επιστημονικού συντονισμού


Στο πλαίσιο του έργου "Σύνταξη Κόκκινων Καταλόγων Απειλούμενων Ειδών Φυτών, Ζώων και Μυκήτων της Ελλάδας " του Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ σε συνεργασία με την IUCN (Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης),την Ελληνική Βοτανική Εταιρεία και την Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία, πραγματοποιείται η σχετική εκτίμηση της πιθανότητας εξαφάνισης ειδών ζώων, φυτών και μυκήτων. Ειδικοί επιστήμονες, ζωολόγοι και βοτανολόγοι, αναλαμβάνουν να αξιολογήσουν συγκεκριμένα είδη, ενδημικά ή μη, δηλαδή να προσδιορίσουν την κατάσταση κινδύνου τους με τη βοήθεια συντονιστών από τους εμπλεκόμενους φορείς.

Η διαδικασία αξιολόγησης των ειδών

Η διαδικασία της αξιολόγησης περιλαμβάνει εκτενή αναζήτηση στη διαθέσιμη βιβλιογραφία, συλλογή και καταγραφή των στοιχείων στην πλατφόρμα SIS (Species Information System) της IUCN. Τα στοιχεία που καταγράφονται για κάθε είδος (κατανομή, πληθυσμός, ενδιαίτημα, απειλές/κίνδυνοι) οφείλουν να στοιχειοθετούν την κατάσταση κινδύνου που ορίζει κάθε αξιολογητής για το εκάστοτε είδος που αξιολογεί.

Το έργο του επιστημονικού συντονισμού

Το πλήθος των ειδών που τίθενται προς αξιολόγηση, αλλά και το σύνολο των αξιολογητών που αναλαμβάνουν να συλλέξουν στοιχεία για αυτά τα είδη, προϋποθέτουν διαρκή συντονισμό όλων των μερών για την ομαλή ολοκλήρωση του έργου.

Οι επιστημονικές εταιρίες αποτελούν την κύρια επαφή για κάθε αξιολογητή και είναι αρμόδιες να απαντούν σε ερωτήματα που αφορούν στο περιεχόμενο των αξιολογήσεων και την εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης, ενώ λειτουργούν ως συνδετικοί κρίκοι που μεταφέρουν σημαντικά στοιχεία ή ερωτήματα των αξιολογήσεων προς την IUCN (πχ. ταξινομικές αλλαγές ειδών ή αλλαγή κατάστασης κινδύνου). Παράλληλα, παρέχουν την απαιτούμενη ανατροφοδότηση (feedback) προς τους αξιολογητές για το περιεχόμενο της αξιολόγησης και την ορθή χρήση των κριτηρίων αξιολόγησης της IUCN στον προσδιορισμό της κατάστασης του κινδύνου.

Annex – Κριτήρια και κατηγορίες Kόκκινου Καταλόγου της IUCN

Πιο κοντά στον αναθεωρημένο Ελληνικό Κόκκινο Κατάλογο

Το έργο οδεύει ομαλά προς την ολοκλήρωσή του, κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιείται ο έλεγχος (Review) των αξιολογήσεων από την IUCN και τις δύο Εταιρείες. Σε αυτή τη φάση, θα δοθούν επίσης οι απαραίτητες κατευθύνσεις από τον Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ προς τους αξιολογητές για την παροχή των απαραίτητων κειμένων στην ελληνική γλώσσα που θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Κόκκινου Καταλόγου Ελλάδας αλλά και που θα χρησιμοποιηθούν στην επίσημη έκδοση της αναθεωρημένης μορφής του Ελληνικού Κόκκινου Καταλόγου ζώων, φυτών και μυκήτων.

Τέλος, οι δύο Εταιρείες θα καταθέσουν στον ΟΦΥΠΕΚΑ συστάσεις και οδηγό μεθοδολογίας αξιολόγησης και χρήσης των αποτελεσμάτων από την ελληνική πολιτεία, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων ειδικά για τις κατηγορίες υψηλού ρίσκου.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Σύνταξη Κόκκινων Καταλόγων Απειλούμενων Ειδών Φυτών, Ζώων και Μυκήτων της Ελλάδας», που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.) 2014-2020» και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με τη συγχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ταμείο Συνοχής).

SHARE